• Gruz ceglany, betonowy, ceramiczny

• Zmieszane odpady remontowo-budowlane

• Odpady z remontów i przebudowy dróg

• Szlamy, żużle, żwiry, pyły