Odbiór odpadów niebezpiecznych

• Oleje przepracowane

Powstające w wyniku eksploatacji pojazdów, maszyn lub innych
urządzeń, które wykorzystują olej silnikowy. Posiadają substancje szkodliwe dla
środowiska, jak metale ciężkie i związki organiczne. Dzięki naszej usłudze odbioru
olejów, masz pewność że są one odpowiednio przetwarzane i zutylizowane.

• Filtry olejowe

Materiał odpadowy zarówno z samochodów jak również z maszyn
przemysłowych. Zanieczyszczone olejem, pyłem, opiłkami metali i innymi substancjami,
szkodliwych dla środowiska. Prawidłowa utylizacja jest istotna dla ochrony
środowiska naturalnego.

• Czyściwa

Powstają w wyniku czyszczenia, konserwacji lub produkcji w różnych
branżach przemysłowych. Czyściwa mogą zawierać zanieczyszczenia w postaci
oleju, smaru, farby, rozpuszczalnika, pyłu, opiłków lub innych substancji
chemicznych. Zużyte czyściwo powinno być segregowane od innych odpadów w miejscu
jego powstania. W ofercie posiadamy pojemniki ułatwiające rozsądną segregację
odpadów.

• Farby, rozpuszczalniki

Powstają w wyniku użycia, przetwarzania lub usuwania farb, lakierów i rozpuszczalników w różnych procesach produkcyjnych, konserwacyjnych lub remontowych. Ze względu na zawartość substancji chemicznych, takich jak rozpuszczalniki, barwniki, żywice i inne składniki farb, ich utylizacja lub recykling wymaga szczególnej uwagi i specjalnych procedur.

• Odpady ropopochodne

Zazwyczaj klasyfikowane jako odpad niebezpieczny ze względu
na ich skład chemiczny i potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i
środowiska naturalnego. Mogą pochodzić w wyniku wydobycia, przetwarzania,
transportu lub użytkowania ropy naftowej lub innych produktów ropopochodnych. Zawierają
różne składniki między innymi: węglowodory, oleje mineralne, paliwa, smary,
bitumy i inne produkty petrochemiczne. 

• Asfalt

Odpady asfaltowe mogą być generowane w postaci zużytego
asfaltu, frezowanych materiałów asfaltowych lub pochodzących z demontażu
starych konstrukcji asfaltowych. Odpady takie mogą być poddawane procesowi
recyklingu, w którym są one oczyszczane, rozdrabniane i przetwarzane w celu
ponownego wykorzystania jako materiał do produkcji nowych mieszanek lub podbudowy.
Pozwala to na ograniczenie zużycia surowców naturalnych i zmniejszenie ilości
odpadów trafiających na składowiska.

• Odpady zawierające smołę

Odpady zawierające substancje smołowe lub bitumiczne,
pochodzące z procesów produkcyjnych, remontowych, konserwacyjnych lub
przemysłowych. Substancje te są obecne w różnych produktach stosowanych w
budownictwie, przemyśle, drogownictwie i innych branżach. Mogą być ponownie
przetwarzane w specjalistycznych zakładach, z którymi współpracujemy.

• Gruz zawierające substancje niebezpieczne

Zdarzają się przypadki, że odpady budowlane zawierają
substancje niebezpieczne. Mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak malowanie
lub lakierowanie, które zawiera związki chemiczne toksyczne lub szkodliwe dla
zdrowia publicznego. Dbałość o właściwe postępowanie z odpadami budowlanymi
zawierające takie substancje jest istotna dla ochrony środowiska. 

• Gleba, ziemia zawierające substancje niebezpieczne

W zależności od branży i rodzaju prowadzonej działalności, te odpady mogą być różnorodne i zależą od koncepcji firmy i skali wykonywanych czynności. Dla przykładu są to na przykład opakowania po produktach dostarczanych lub wykorzystywanych w procesie biznesowym – pudełka, torby, folie. Innym przykładem może być działalność gastronomiczna, wtedy są to między innymi odpady spożywcze lub również ich opakowania.

Dane firmy

Waste World Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witkiewicza 9A
44-102 Gliwice

NIP: 6312696500
KRS: 0000891104
REGON: 388531596
BDO: 000525517

Biuro handlowe

Waste World Sp. z o.o. - odbiór odpadów
ul. Stanisława Moniuszki 20A
41-902 Bytom

Kontakt

e-mail: odpady@wasteworld.pl
tel.: +48 32 496 84 62
tel.: +48 505 961 076